OVER DE PAS

Wat heb ik aan een account?
Bij Enjoyy kun je alleen een bestelling plaatsen als je in het bezit bent van de Enjoyy Kortingspas. De kortingen zijn namelijk alleen voor onze members.

Enkele voordelen van een account zijn:
– Bij een nieuwe bestelling hoef je niet opnieuw je gegevens in te geven;
– Inzage in openstaande orders;
– Je geschiedenis en facturen zijn beschikbaar;
– De mogelijkheid om zelf je bestelgegevens aan te passen.

Hoe kan ik een account aanmaken?
1. Klik rechts boven op ‘Inloggen’.
2. Vul je inloggegevens
3. Klik op inloggen.
4. Vul de overige velden in en klik op ‘Opslaan’ en je bent klaar.
Een wachtwoord kiezen

Tips voor het aanmaken van een wachtwoord:
– Gebruik een uniek wachtwoord;
– Een wachtwoord bevat hoofdletters en kleine letters, speciale tekens en cijfers;
– Gebruik minimaal 8 tekens;
– Maak geen voor de hand liggende wachtwoorden;
– Wijzig regelmatig je wachtwoord.

Hoe wijzig ik mijn gegevens?
Log in op je account en klik op ‘Wijzigen’. Pas je gegevens aan en klik op ‘Opslaan’.

Wat is de status van mijn bestelling?
In je account kun je de status van je bestelling zien. Volg onderstaande stappen om de status te bekijken:
1. Log in;
2. Klik op ‘Bestellingen’;
3. Zoek de bestelling;
4. Hier zie je per product de status.

Ik krijg de melding dat dit e-mailadres nog niet bekend is
Dit betekend dat we het ingegeven mailadres niet kennen. Probeer dan in te loggen met je klantnummer.

Weet je zeker dat je al een account bij ons hebt, neem dan gewoon contact met ons op.

Ik ben mijn e-mailadres vergeten
Probeer dan in te loggen met je klantnummer of neem contact met ons op.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten
Klik op wachtwoord vergeten. Vul vervolgens je e-mailadres in en wij sturen je een link op om je wachtwoord te resetten.

Ik krijg de melding ongeldig e-mailadres en/of wachtwoord
Controleer of je geen typefout hebt gemaakt. Staat misschien Caps Lock per ongeluk aan? Nee, klik dan op de knop ‘Wachtwoord vergeten’. Je ontvangt een e-mail in je mailbox om je wachtwoord opnieuw instellen.

Waar kan ik een Enjoyy kortingspas kopen?
Je kunt de kortingspas via onze website bestellen. Als je de kortingspas via een van onze vertegenwoordigers aanschaft, krijg je
20% korting. Je krijgt altijd een leuk welkomstcadeau als je bij ons lid wordt.

Waar krijg ik korting met mijn Enjoyy kortingspas?
Kijk op onze website voor het kortingenoverzicht. Let op; de korting geldt alleen voor de pashouders. We zijn voortdurend bezig om hier nóg meer aanbod aan toe te voegen. Bezoek daarom regelmatig onze website voor het actuele aanbod.

Is de Enjoyy kortingspas altijd te gebruiken?
Ja, de kortingspas is altijd te gebruiken. Het kan echter zijn dat een acceptatiepunt de kortingspas niet accepteert op feestdagen en/of in combinatie met andere acties. Alle andere applicaties van Enjoyy zijn dan wel gewoon beschikbaar, tenzij anders is aangegeven.

Ik ga verhuizen. Hoe kan ik mijn nieuwe gegevens doorgeven?
Een verhuizing kun je per e-mail doorgeven aan ons. We ontvangen hierbij graag je oude én nieuwe adresgegevens, aangevuld met je naam, klantnummer en verhuisdatum.

Wat is mijn contractdatum?
Informatie over de contractdatum van je lidmaatschap kan bij de klantenservice van Enjoyy worden opgevraagd of via e-mail [email protected]. Ben je woonachtig in België dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]

Hoe lang is de Enjoyy kortingspas geldig?
De pas kost € 39,95 per jaar en geldt tot wederopzegging. Je sluit een jaar abonnement af dus je kan het hele jaar door profiteren van alle voordelen.

Ik heb een vraag over mijn factuur?
Heb je een vraag over een factuur? Of klopt je factuur niet? We kunnen ons voorstellen dat je dat vervelend vindt. Stel dan je vraag via de e-mail [email protected]

Mijn vraag staat hier niet bij, wat nu?
Indien niet al je vragen beantwoord zijn, kun je het beste contact opnemen via de e-mail [email protected]

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de Enjoyy kortingspas en alle overeenkomsten van Enjoyy, die door Enjoyy BVBA worden uitgegeven. Enjoyy brengt de Enjoyy kortingspas op de markt. Pashouders van de Enjoyy kortingspas melden zich bij Enjoyy aan en betalen een jaarlijkse pasbijdrage en/of maken gebruik van de service van Enjoyy. Door gebruik te maken van de service van Enjoyy ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat, kun je geen gebruik maken van de service.

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis: Enjoyy: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, handelend onder de naam Enjoyy; gevestigd en kantoorhoudend te Antwerpen, Cuylitsstraat 100, 2018 te Antwerpen en ingeschreven in het Belgische handelsregister, Enjoyy BVBA KBO: 0656.896.569

INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities
1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN: deze algemene voorwaarden van Enjoyy BVBA

1.2 ACCEPTANT: bedrijf en/of instelling die de pas accepteert als kortingspas

1.3 ENJOYY BVBA: Enjoyy is gevestigd in Nederland en in België.

1.4 KORTINGSPAS: de door Enjoyy aan de Pashouder uitgegeven kortingspas, voorzien van het logo van Enjoyy.

1.5 ENJOYY-PASBIJDRAGE: de jaarlijkse vergoeding die verschuldigd is voor de Enjoyy kortingspas

1.6 DOCUMENTATIE: de productinformatie, prijzen en voorwaarden die door Enjoyy als aanbieder specifiek aan de Pashouder mondeling dan wel schriftelijk zijn verstrekt en die betrekking
hebben op de Enjoyy kortingspas en het gebruik daarvan.

1.7 PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN ENJOYY: de door Enjoyy te exploiteren producten en diensten; hieronder vallen onder meer de productie en uitgifte van de kortingspassen en alle overige
aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.8 OVEREENKOMST (contract): elke wederzijdse acceptatie die schriftelijk, per e-mail, of telefonisch is aangegaan bevestigt levering van één of meer producten of diensten van Enjoyy.

1.9 HERROEPINGSRECHT: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

1.10 AANVANG VAN DE OVEREENKOMST: een overeenkomst komt tot stand op de dag dat het contractformulier ingevuld is door de consument. Het staat Enjoyy vrij om de totstandkoming
van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden en moeten schriftelijk
vanuit Enjoyy worden bevestigd.

1.11  TOEPASSELIJKHEID: voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen beide partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke
aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Enjoyy. Algemene voorwaarden van Pashouder c.q. derden zijn voor Enjoyy niet bindend en niet van toepassing.

1.12 PASHOUDER: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Enjoyy wordt gesloten. De houder (m/v) van een Pas.

1.13 PRIVACY-COOKIEBELEID: zie hiervoor ons Privacy en cookiebeleid.

1.14 WEBSITE: De website van Enjoyy, bereikbaar via www.enjoyy.be. Eventuele prijs-, uitvoeringswijzigingen en fouten in de verstrekte informatie voorbehouden.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Enjoyy en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Enjoyy en Pashouder of te wel Consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden van de kortingspas aan de consument gegeven. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de overeenkomst (bestelbon) inclusief de Algemene voorwaarden langs de elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. De kortingspas is alleen geldig buiten feestdagen om en niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. Uitzonderingen zijn mogelijk en worden nadrukkelijk aangegeven. Het voorgaande is niet van toepassing op de applicaties: Webshop, Hotels, Restaurants en Reizen.

De hierboven genoemde overeenkomst heeft betrekking op de aankoop van de Enjoyy kortingspas, normaal gesproken voor de vastgestelde prijs van €39,95. (zegge negenendertig euro en vijfennegentig eurocent). Enjoyy kan de kortingspas online voor een andere prijs aanbieden.

SPECIALE BEPALINGEN VOOR DE ENJOYY KORTINGSPAS

Artikel 2. betaling, ingang, duur, beëindiging van de overeenkomst en overige
2.1 BETALING EN ACCEPTATIE DOOR ENJOYY
Bij het aanvragen van een Enjoyy kortingspas machtigt de aanvrager Enjoyy jaarlijks de Enjoyy-pasbijdrage automatisch af te schrijven van de door de Pashouder opgegeven rekening. Mocht het voorkomen dat het saldo op de opgegeven rekening niet voldoende saldo heeft om het bedrag af te schrijven dan zal een aantal dagen later opnieuw worden geprobeerd het bedrag te incasseren. Bij de derde keer ontvangt de Pashouder een e-mailbetaling en/of acceptgiro met het verzoek het bedrag over te maken.

2.2. BETALINGSVOORWAARDEN
De betalingsverplichting van Pashouder gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Enjoyy. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is inclusief BTW en exclusief eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Pashouder is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht. Enjoyy incasseert per betalingstermijn de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Indien Pashouder niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Pashouder medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Pashouder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien Pashouder van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Pashouder de bezwaren binnen twee weken, na de datum op de rekening, aan Enjoyy kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Enjoyy een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Betaling van de verschuldigde kosten zal plaats vinden door middel van een acceptgiro. Pashouder is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Pashouder niet aan de Enjoyy is voldaan. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Pashouder niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt de Enjoyy administratieve kosten in rekening die gelijk zijn aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Pashouder in verzuim is tot aan het moment van incassering. Dit is exclusief eventuele bijkomende incassokosten.

2.3 PRIJZEN
Alle, naar de consument toe gecommuniceerde prijzen, zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Enjoyy heeft het recht de tarieven te wijzigen.
Pashouder is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

2.4 DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
Enjoyy hanteert een leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder om in aanmerking te komen voor een kortingspas. Personen die op de dag van aanvragen minderjarig zijn, kunnen geen kortingspas aanvragen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van één jaar, tenzij er een gegronde aanleiding bestaat om de overeenkomst eerder te beëindigen. Enjoyy kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Pashouder aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Enjoyy niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Enjoyy heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

HERROEPINGSRECHT (binnen de bedenktijd van 14 dagen)
Binnen 14 kalenderdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van het contract, heb je het recht om zonder kosten de aankoop te herroepen. Op voorwaarde dat je ons via een aangetekend schrijven op de hoogte brengt.

Het opzeggen kan door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat bijgevoegd wordt bij levering van de aankoop. Ben je in het bezit van de kortingspas inclusief alle ontvangen materialen, dan ben je verplicht dit te bewaren en er op gepaste wijze voor te zorgen en het product dient ons in originele staat te worden teruggestuurd.

Wanneer niet alle promotionele voordeelacties / materialen en kopie van de bestelbon (herroepingsformulier) retour zijn ontvangen, worden er administratieve kosten in rekening gebracht tot een maximum van € 10,-.

Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen, dien je je opzegging daarom middels een aangetekend schrijven te doen naar Enjoyy B.V.B.A, Quellinstraat 8, Postbus 111, 2018, Antwerpen). Bij de opzegging moeten de volgende gegevens vermeld worden: voornaam en achternaam, pasnummer, adres en e-mail.

Enjoyy B.V.B.A,

Quellinstraat 8, Postbus 111, 2018, Antwerpen

OPZEGGING (voor het nieuwe jaar)
Wanneer je via een vertegenwoordiger de kortingspas hebt aangeschaft, wordt er een lidmaatschap voor een periode van één jaar afgesloten. Wens je geen verlenging dan dien je drie maanden voor het einde van de contractdatum je lidmaatschap via een aangetekend schrijven opgezegd te hebben. Het is niet mogelijk om telefonisch, per gewone post of per e-mail op te zeggen. Indien niet drie maanden voor het einde van de contractdatum is opgezegd loopt het lidmaatschap telkens voor één jaar door.

Heb je de annulering verzonden en is deze door ons ontvangen dan wordt je lidmaatschap stop gezet zodat er geen verlenging meer volgt. Je ontvangt indien gewenst een bevestiging van je annulering per e-mail. Mocht je deze niet ontvangen hebben, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen dien je je opzegging daarom middels een aangetekend schrijven te doen Enjoyy B.V.B.A, Quellinstraat 8, Postbus 111, 2018, Antwerpen. Bij de opzegging moeten de volgende gegevens vermeld worden: voornaam en achternaam, pasnummer, adres en email.|

Artikel 2.4 geldt ook voor de Pashouder of te wel consument die via de website www.enjoyy.be een kortingspas hebben besteld.

2.5 RESTITUTIE VAN DE KAARTBIJDRAGE
Indien de Pashouder recht meent te hebben op restitutie van de kortingspas dient de Pashouder hiervoor een e-mail met reden voor restitutie te mailen naar  [email protected].
Enjoyy zal de Pashouder informeren of het verzoek om restitutie wel of niet gehonoreerd wordt.

2.6 VERLENGEN ENJOYY KORTINGSPAS
De Enjoyy kortingspas zal automatisch jaarlijks verlengd worden tot wederopzegging.

2.7 LEVERING EN LEVERTIJD
Levering van de kortingspas geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst. In geval van overmacht aan de zijde van Enjoyy zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. Bij aanvraag van een kortingspas dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van 10 tot 15 werkdagen, vanaf het moment van definitieve betaling. Bij een bestelling via internet is de doorlooptijd 10 werkdagen. Bij inschrijving via colportage wordt de kortingspas inclusief welkomstcadeau meteen meegegeven aan de consument.

2.8. OVERMACHT
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Indien Enjoyy de verplichtingen uit de overeenkomst niet, of niet tijdig kan nakomen door overmacht, kan de overeenkomst door Pashouder niet automatisch worden ontbonden.

2.9 ACCEPTATIE
Het staat Enjoyy vrij om, zonder opgaaf van redenen, te weigeren om met een aanvrager een overeenkomst aan te gaan, of een reeds bestaande overeenkomst te verlengen.

2.10 INFORMATIEVERSTREKKING
De kortingspas is bedoeld om de Pashouder voordeel te bieden. Krachtens de Overeenkomst tussen Enjoyy en de Pashouder geeft de Pashouder toestemming aan Enjoyy om de Pashouder per mail speciaal geselecteerde aanbiedingen te doen, zowel per post als digitaal. Wanneer de Pashouder geen gerichte Enjoyy-aanbiedingen wenst te ontvangen, kan de Pashouder dat aangeven door zich af te melden op de nieuwsbrief.

Artikel 3. PASBIJDRAGE EN OVERIGE
De Pashouder is jaarlijks de pasbijdrage verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De pasbijdrage bedraagt €39,95 incl. btw op jaarbasis en geldt tot wederopzegging. Hierbij is de verzending van de pas inbegrepen.

Bij het aanvragen van de kortingspas via de website kost de pas €49,95 incl. btw en incl. verzending per jaar en geldt tot wederopzegging. Je sluit een jaar abonnement af en geldt tot wederopzegging. Bij beëindiging van de overeenkomst gedurende het 1e  jaar vindt geen restitutie plaats. Je kunt hiervoor ook de algemene voorwaarden lezen van de overeenkomst.

Je kunt de kortingspas via onze website bestellen. Indien je de kortingspas aanschaft via onze vertegenwoordigers profiteer je van 20% korting.
Je krijgt altijd een leuk welkomstcadeau als je lid wordt.

3.1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Aan alle materialen op www.enjoyy.be, zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo’s zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden. Met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Enjoyy alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de genoemde materialen te verveelvoudigen of openbaar te maken. Pashouder vrijwaart Enjoyy voor de gevolgen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, ontstaan door het gebruik, in strijd met deze nadere voorwaarden of de Algemene voorwaarden.

Het eigendom van de kortingspas, vervaardigd door Enjoyy, gaat niet over naar de Pashouder. Enjoyy heeft het recht de door haar vervaardigde materialen of geleverde producten terug te vorderen indien de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet nakomt.

3.2. AANSPRAKELIJKHEID
Enjoyy is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Enjoyy weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Enjoyy kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Enjoyy of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Enjoyy. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Enjoyy slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Enjoyy voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade. Pashouder vrijwaart Enjoyy voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Pashouder geleverde producten en diensten van Enjoyy. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Enjoyy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Enjoyy is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Pashouder is aansprakelijk voor alle schade die Enjoyy mocht lijden ten gevolge van een aan Pashouder toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van Pashouder dient Pashouder direct schriftelijk mede te delen aan Enjoyy. Als Pashouder dit niet doet, is Pashouder aansprakelijk voor eventuele schade die Enjoyy als gevolg daarvan lijdt. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

3.3. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN
Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Enjoyy.

3.4. BUITENGEBRUIKSTELLING
Enjoyy heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Pashouder ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Enjoyy niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene voorwaarden. Enjoyy zal Pashouder hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van Enjoyy kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

3.5RECLAMERING
Pashouder dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens de Enjoyy vervalt. Reclamering ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Enjoyy. Indien reclamering gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclamering schort de verplichtingen van Pashouder niet op.

3.6. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
Enjoyy behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging in de Algemene voorwaarden. Indien Pashouder een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze voor de ingangsdatum van de wijziging is.

3.7. GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Enjoyy en Pashouder in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4. BEPALINGEN VOOR ALLE PASHOUDERS

Algemene verplichtingen en vrijwaringen Enjoyy
4.1. Enjoyy informeert de Pashouder, onder meer door middel van de website www.enjoyy.be, bij welke Acceptanten de Pas wordt geaccepteerd als kortingspas. Enjoyy spant zich in om deze informatie regelmatig te actualiseren. Tussentijdse wijzigingen in het aanbod van deelnemende Acceptanten en de door hen aangeboden kortingsregelingen zijn mogelijk.

4.2 De Pashouder moet voor de aankoop zelf om de korting vragen bij de Acceptant. De Acceptant bepaalt of en onder welke voorwaarden het door de Acceptant gepubliceerde voordeel wordt verleend. Enjoyy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien het voordeel niet wordt verleend.

4.3 Ondanks het feit dat Enjoyy zich inspant om de juiste en meest actuele kortingsregelingen aan de Pashouders te communiceren, is het mogelijk dat een kortingsregeling niet of onjuist vermeld wordt door Enjoyy. Enjoyy is in dat geval niet gehouden om achteraf compensatie te verlenen of anderszins schade aan Pashouders te vergoeden voor niet of onjuist verleende korting. Enjoyy is geen partij bij de transactie tussen de Pashouder en de Acceptant. Enjoyy is evenmin gehouden om te bemiddelen tussen de Pashouder en de Acceptant ter zake van geschillen over de korting dan wel de hoogte daarvan.

4.4 Voor iedere actie die door Enjoyy wordt gecommuniceerd geldt zolang de voorraad strekt. Indien er meer bestellingen zijn dan het aanbod, geldt wie het eerst van de aanvragen heeft besteld. Indien het aantal bestellingen groter is dan de beschikbare mogelijkheden is er geen recht op welke vergoeding of compensatie dan ook.

4.5 Bij de Pas hoort een website, waarin de Pashouder wordt geïnformeerd over informatie en aanbiedingen die passen binnen het Enjoyy concept. Kijk op www.enjoyy.be voor het kortingenoverzicht. Let op; de korting geldt alleen voor de Pashouders. We zijn voortdurend bezig om hier nóg meer aanbod aan toe te voegen. Bezoek daarom regelmatig onze website voor het actuele aanbod

4.6 Enjoyy is niet aansprakelijk voor storingen van de website www.enjoyy.be

4.7 Over de uitslagen van winacties kan niet gecorrespondeerd worden. Enjoyy houdt te allen tijde het recht om eenzijdig zonder kennisgeving actievoorwaarden te wijzigen, aan te passen en/of te annuleren. Bij constatering van oneigenlijk gebruik/deelname (fraude) kan Enjoyy de inschrijving van een deelnemer en diens recht op de uitgeloofde prijs ongeldig verklaren. Enjoyy is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade voortvloeiende uit acties, aanbiedingen of activiteiten.

4.8 Enjoyy is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, ongeacht de rechtsgrond waarop de schadevordering is gebaseerd, in verband met producten of diensten die de Pashouder met de Enjoyy kortingspas heeft aangekocht. Voor klachten over de aangekochte producten en diensten kan de Pashouder uitsluitend terecht bij de Acceptant/kortinggevers.

4.9 De Pashouder dient de pas zorgvuldig te bewaren en is verantwoordelijk voor elk gebruik ervan.

4.10 De Pashouder dient adreswijzigingen en iedere andere wijziging die relevant is voor de uitvoering van de Overeenkomst (zoals pasverzending) zelf zo spoedig mogelijk via e-mail door te geven aan Enjoyy.

4.11 De Pashouder dient een Nederlands en/ of een Belgische postadres te hebben . De Enjoyy kortingspas word niet naar adressen buiten Nederland en België verzonden.

4.12 De Enjoyy kortingspas mag niet gebruikt worden voor onwettige doeleinden. De kortingspas is in Nederland en in België te gebruiken.

4.13 De Pashouder komt alleen in aanmerking voor voordeel en acties indien de Pashouder zich op juiste wijze heeft geregistreerd via colportage of via de website  www.enjoyy.be.

4.14 De Enjoyy kortingspas is persoonlijk en niet overdraagbaar. Enjoyy is gerechtigd bepaalde rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen of uit te besteden aan derden, mits wordt voldaan aan de daaraan te stellen wettelijke randvoorwaarden. Enjoyy werkt samen met betrouwbare logistieke partners.

4.15 In het geval van verlies of diefstal kan de Pashouder een vervangende pas aanvragen door een e-mail te versturen.

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze dienstverlening kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Je kunt je klacht via een e-mail versturen of een brief sturen naar Enjoyy B.V.B.A, Quellinstraat 8, Postbus 111, 2018 Antwerpen.

Artikel 5. PERSOONSGEGEVENS
5.1 De persoonsgegevens van de Pashouder zijn opgenomen in ons bestand en zullen vertrouwelijk behandeld worden.

5.2 Het uitgebreide Privacy- Cookiebeleid statement, waarin onder meer het recht op inzage, en wijziging geregeld is, wordt gepubliceerd op de website. Communicatie over kortingen en aanbiedingen gebeurt altijd vanuit Enjoyy.

5.3 Telefoongesprekken met een Pashouder kunnen door Enjoyy worden opgenomen voor trainings- en beoordelingsdoeleinden. Zie voor meer informatie onze privacy- Cookiebeleid.

 

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de Enjoyy kortingspas en alle overeenkomsten van Enjoyy, die door Enjoyy B.V. worden uitgegeven. Enjoyy brengt de Enjoyy kortingspas op de markt. Pashouders van de Enjoyy kortingspas melden zich bij Enjoyy aan en betalen een jaarlijkse pasbijdrage en/of maken gebruik van de service van Enjoyy. Door gebruik te maken van de service van Enjoyy ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat, kun je geen gebruik maken van de service.

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis: Enjoyy: de besloten vennootschap, handelend onder de naam Enjoyy; gevestigd en kantoorhoudend te Tilburg aan Petrus Loosjesstraat 3C, 5013BW en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64544699.

INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities
1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN: deze algemene voorwaarden van Enjoyy B.V.

1.2 ACCEPTANT: bedrijf en/of instelling die de pas accepteert als kortingspas

1.3 ENJOYY B.V.: Enjoyy is gevestigd in Nederland en in België.

1.4 KORTINGSPAS: de door Enjoyy aan de Pashouder uitgegeven kortingspas, voorzien van het logo van Enjoyy.

1.5 ENJOYY-PASBIJDRAGE: de jaarlijkse vergoeding die verschuldigd is voor de Enjoyy kortingspas

1.6 DOCUMENTATIE: de productinformatie, prijzen en voorwaarden die door Enjoyy als aanbieder specifiek aan de Pashouder mondeling dan wel schriftelijk zijn verstrekt en die betrekking hebben op de Enjoyy kortingspas en het gebruik daarvan.

1.7 PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN ENJOYY: de door Enjoyy te exploiteren producten en diensten; hieronder vallen onder meer de productie en uitgifte van de kortingspassen en alle overige aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.8 OVEREENKOMST (contract): elke wederzijdse acceptatie die schriftelijk, per e-mail, of telefonisch is aangegaan bevestigt levering van één of meer producten of diensten van Enjoyy.

1.9 HERROEPINGSRECHT: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

1.10 AANVANG VAN DE OVEREENKOMST: een overeenkomst komt tot stand op de dag dat het contractformulier ingevuld is door de consument. Het staat Enjoyy vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden en moeten schriftelijk vanuit Enjoyy worden bevestigd.

1.11  TOEPASSELIJKHEID: voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen beide partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Enjoyy. Algemene voorwaarden van Pashouder c.q. derden zijn voor Enjoyy niet bindend en niet van toepassing.

1.12 PASHOUDER: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Enjoyy wordt gesloten. De houder (m/v) van een Pas.

1.13 PRIVACY-COOKIEBELEID: zie hiervoor ons Privacy- Cookiebeleid op www.enjoyy.nl.

1.14 WEBSITE: De website van Enjoyy, bereikbaar via www.enjoyy.nl. Eventuele prijs-, uitvoeringswijzigingen en fouten in de verstrekte informatie voorbehouden.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Enjoyy en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Enjoyy en Pashouder of te wel Consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden van de kortingspas aan de consument gegeven. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de overeenkomst (bestelbon) inclusief de Algemene voorwaarden langs de elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.

De hierboven genoemde overeenkomst heeft betrekking op de aankoop van de Enjoyy kortingspas, normaal gesproken voor de vastgestelde prijs van €39,95. (zegge negenendertig euro en vijfennegentig eurocent). Enjoyy kan de kortingspas online voor een andere prijs aanbieden.

SPECIALE BEPALINGEN VOOR DE ENJOYY KORTINGSPAS

Artikel 2. betaling, ingang, duur, beëindiging van de overeenkomst en overige
2.1 BETALING EN ACCEPTATIE DOOR ENJOYY
Bij het aanvragen van een Enjoyy kortingspas machtigt de aanvrager Enjoyy jaarlijks de Enjoyy-pasbijdrage automatisch af te schrijven van de door de Pashouder opgegeven rekening. Mocht het voorkomen dat het saldo op de opgegeven rekening niet voldoende saldo heeft om het bedrag af te schrijven dan zal een aantal dagen later opnieuw worden geprobeerd het bedrag te incasseren. Bij de derde keer ontvangt de Pashouder een e-mailbetaling en/of acceptgiro met het verzoek het bedrag over te maken.

2.2. BETALINGSVOORWAARDEN
De betalingsverplichting van Pashouder gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van de Enjoyy. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is inclusief BTW en exclusief eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Pashouder is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht. Enjoyy incasseert per betalingstermijn de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Indien Pashouder niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Pashouder medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Pashouder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien Pashouder van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Pashouder de bezwaren binnen twee weken, na de datum op de rekening, aan Enjoyy kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Enjoyy een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Betaling van de verschuldigde kosten zal plaats vinden door middel van een acceptgiro. Pashouder is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Pashouder niet aan de Enjoyy is voldaan. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Pashouder niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt de Enjoyy administratieve kosten in rekening die gelijk zijn aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Pashouder in verzuim is tot aan het moment van incassering. Dit is exclusief eventuele bijkomende incassokosten.

2.3 PRIJZEN
Alle, naar de consument toe gecommuniceerde prijzen, zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Enjoyy heeft het recht de tarieven te wijzigen. Pashouder is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

2.4 DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
Enjoyy hanteert een leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder om in aanmerking te komen voor een kortingspas. Personen die op de dag van aanvragen minderjarig zijn, kunnen geen kortingspas aanvragen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van één jaar, tenzij er een gegronde aanleiding bestaat om de overeenkomst eerder te beëindigen. Enjoyy kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Pashouder aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Enjoyy niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Enjoyy heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

HERROEPINGSRECHT (binnen de bedenktijd van 14 dagen)
De consument heeft het recht om aan Enjoyy schriftelijk mee te delen dat je afziet van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van de contract (overeenkomst). Je hebt het recht om zonder bijkomende administratieve kosten de aankoop te herroepen. Ben je in het bezit van het product, dan ben je verplicht dit te bewaren en er op gepaste wijze voor te zorgen het product aan ons in originele staat terug te sturen.

Wij adviseren om een opzegging en het retourneren van het product altijd aangetekend te verzenden. Je kunt dit versturen naar:
Enjoyy B.V.
Postbus 2230
5001 CE Tilburg
Nederland

OPZEGGING (voor het nieuwe jaar)
Wanneer je via colportage de kortingspas hebt aangeschaft, wordt er een lidmaatschap voor een periode van één jaar afgesloten. Wens je geen verlenging dan dien je drie maanden voor het einde van de contractdatum je lidmaatschap schriftelijk per post opgezegd te hebben. Het is niet mogelijk om telefonisch op te zeggen. Indien niet drie maanden voor het einde van de contractdatum is opgezegd loopt het lidmaatschap telkens voor één jaar door.

Heb je de annulering verzonden per post, en is deze door ons ontvangen, dan wordt je abonnement stopgezet zodat er geen verlenging meer volgt. Je ontvangt een bevestiging van je annulering per e-mail. Mocht je deze niet ontvangen hebben, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Wil je opzeggen via de post dan raden wij aan om dit altijd aangetekend te verzenden naar het onderstaande adres:
Enjoyy B.V.
Postbus 2230
5001 CE Tilburg
Nederland

2.5 RESTITUTIE VAN DE KAARTBIJDRAGE
Indien de Pashouder recht meent te hebben op restitutie van de kortingspas dient de Pashouder hiervoor een e-mail met reden voor restitutie te mailen naar  [email protected].  Enjoyy zal de Pashouder informeren of het verzoek om restitutie wel of niet gehonoreerd wordt.

2.6 VERLENGEN ENJOYY KORTINGSPAS
De Enjoyy kortingspas zal automatisch jaarlijks verlengd worden tot wederopzegging.

2.7 LEVERING EN LEVERTIJD
Levering van de kortingspas geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst. In geval van overmacht aan de zijde van Enjoyy zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. Bij aanvraag van een kortingspas dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van 10 tot 15 werkdagen, vanaf het moment van definitieve betaling. Bij een bestelling via internet is de doorlooptijd 10 werkdagen. Bij inschrijving via colportage wordt de kortingspas inclusief welkomstcadeau meteen meegegeven aan de consument.

2.8. OVERMACHT
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Indien Enjoyy de verplichtingen uit de overeenkomst niet, of niet tijdig kan nakomen door overmacht, kan de overeenkomst door Pashouder niet automatisch worden ontbonden.

2.9 ACCEPTATIE
Het staat Enjoyy vrij om, zonder opgaaf van redenen, te weigeren om met een aanvrager een overeenkomst aan te gaan, of een reeds bestaande overeenkomst te verlengen.

2.10 INFORMATIEVERSTREKKING
De kortingspas is bedoeld om de Pashouder voordeel te bieden. Krachtens de Overeenkomst tussen Enjoyy en de Pashouder geeft de Pashouder toestemming aan Enjoyy om de Pashouder per mail speciaal geselecteerde aanbiedingen te doen, zowel per post als digitaal. Wanneer de Pashouder geen gerichte Enjoyy-aanbiedingen wenst te ontvangen, kan de Pashouder dat aangeven door zich af te melden op de nieuwsbrief.

Artikel 3. PASBIJDRAGE EN OVERIGE
De Pashouder is jaarlijks de pasbijdrage verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De pasbijdrage bedraagt €39,95 incl. btw op jaarbasis en geldt tot wederopzegging. Hierbij is de verzending van de pas inbegrepen.

Bij het aanvragen van de kortingspas via de website kost de pas €49,95 incl. btw en incl. verzending per jaar en geldt tot wederopzegging. Je sluit een jaar abonnement af en kun je het hele jaar door profiteren van alle voordelen. Bij beëindiging van de overeenkomst gedurende het 1e  jaar vindt geen restitutie plaats. U kunt hiervoor ook de algemene voorwaarden lezen van de overeenkomst.

Je kunt de kortingspas via onze website bestellen. Indien je de kortingspas aanschaft via onze vertegenwoordigers profiteer je van 20% korting. Je krijgt altijd een leuk welkomstcadeau als je lid wordt.

3.1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Aan alle materialen op www.enjoyy.nl, zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo’s zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden. Met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Enjoyy alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de genoemde materialen te verveelvoudigen of openbaar te maken. Pashouder vrijwaart Enjoyy voor de gevolgen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, ontstaan door het gebruik, in strijd met deze nadere voorwaarden of de Algemene voorwaarden.

Het eigendom van de kortingspas, vervaardigd door Enjoyy, gaat niet over naar de Pashouder. Enjoyy heeft het recht de door haar vervaardigde materialen of geleverde producten terug te vorderen indien de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet nakomt.

3.2. AANSPRAKELIJKHEID
Enjoyy is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Enjoyy weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Enjoyy kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Enjoyy of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Enjoyy. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Enjoyy slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Enjoyy voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade. Pashouder vrijwaart Enjoyy voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Pashouder geleverde producten en diensten van Enjoyy. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Enjoyy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Enjoyy is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Pashouder is aansprakelijk voor alle schade die Enjoyy mocht lijden ten gevolge van een aan Pashouder toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van Pashouder dient Pashouder direct schriftelijk mede te delen aan Enjoyy. Als Pashouder dit niet doet, is Pashouder aansprakelijk voor eventuele schade die Enjoyy als gevolg daarvan lijdt. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

3.3. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN
Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Enjoyy.

3.4. BUITENGEBRUIKSTELLING
Enjoyy heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Pashouder ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Enjoyy niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene voorwaarden. Enjoyy zal Pashouder hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van Enjoyy kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

3.5RECLAMERING
Pashouder dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens de Enjoyy vervalt. Reclamering ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Enjoyy. Indien reclamering gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclamering schort de verplichtingen van Pashouder niet op.

3.6. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
Enjoyy behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging in de Algemene voorwaarden. Indien Pashouder een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze voor de ingangsdatum van de wijziging is.

3.7. GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Enjoyy en Pashouder in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4. BEPALINGEN VOOR ALLE PASHOUDERS
Algemene verplichtingen en vrijwaringen Enjoyy
4.1. Enjoyy informeert de Pashouder, onder meer door middel van de website www.enjoyy.nl, bij welke Acceptanten de Pas wordt geaccepteerd als kortingspas. Enjoyy spant zich in om deze informatie regelmatig te actualiseren. Tussentijdse wijzigingen in het aanbod van deelnemende Acceptanten en de door hen aangeboden kortingsregelingen zijn mogelijk.

4.2 De Pashouder moet voor de aankoop zelf om een de korting vragen bij de Acceptant. De Acceptant bepaalt of en onder welke voorwaarden het door de Acceptant gepubliceerde voordeel wordt verleend. Enjoyy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien het voordeel niet wordt verleend.

4.3 Ondanks het feit dat Enjoyy zich inspant om de juiste en meest actuele kortingsregelingen aan de Pashouders te communiceren, is het mogelijk dat een kortingsregeling niet of onjuist vermeld wordt door Enjoyy. Enjoyy is in dat geval niet gehouden om achteraf compensatie te verlenen of anderszins schade aan Pashouders te vergoeden voor niet of onjuist verleende korting. Enjoyy is geen partij bij de transactie tussen de Pashouder en de Acceptant. Enjoyy is evenmin gehouden om te bemiddelen tussen de Pashouder en de Acceptant ter zake van geschillen over de korting dan wel de hoogte daarvan.

4.4 Voor iedere actie die door Enjoyy wordt gecommuniceerd geldt zolang de voorraad strekt. Indien er meer bestellingen zijn dan het aanbod, geldt wie het eerst van de aanvragen is. Indien het aantal bestellingen groter is dan de beschikbare mogelijkheden is er geen recht op welke vergoeding of compensatie dan ook.

4.5 Bij de Pas hoort een website, waarin de Pashouder wordt geïnformeerd over informatie en aanbiedingen die passen binnen het Enjoyy concept. Kijk op www.enjoyy.nl voor het kortingenoverzicht. Let op; de korting geldt alleen voor de Pashouders. We zijn voortdurend bezig om hier nóg meer aanbod aan toe te voegen. Bezoek daarom regelmatig onze website voor het actuele aanbod

4.6 Enjoyy is niet aansprakelijk voor storingen van de website www.enjoyy.nl.

4.7 Over de uitslagen van winacties kan niet over gecorrespondeerd worden. Enjoyy houdt te allen tijde het recht om eenzijdig zonder kennisgeving actievoorwaarden te wijzigen, aan te passen en/of te annuleren. Bij constatering van oneigenlijk gebruik/deelname (fraude) kan Enjoyy de inschrijving van een deelnemer en diens recht op de uitgeloofde prijs ongeldig verklaren. Enjoyy is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade voortvloeiende uit acties, aanbiedingen of activiteiten.

4.8 Enjoyy is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, ongeacht de rechtsgrond waarop de schadevordering is gebaseerd, in verband met producten of diensten die de Pashouder met de Enjoyy kortingspas heeft aangekocht. Voor klachten over de aangekochte producten en diensten kan de Pashouder uitsluitend terecht bij de Acceptant/kortinggevers.

4.9 De Pashouder dient de pas zorgvuldig te bewaren en is verantwoordelijk voor elk gebruik ervan.

4.10 De Pashouder dient adreswijzigingen en iedere andere wijziging die relevant is voor de uitvoering van de Overeenkomst (zoals pasverzending) zelf zo spoedig mogelijk via e-mail door te geven aan Enjoyy.

4.11 De Pashouder dient een Nederlands en/ of een Belgische postadres te hebben . De Enjoyy kortingspas word niet naar adressen buiten Nederland en België verzonden.

4.12 De Enjoyy kortingspas mag niet gebruikt worden voor onwettige doeleinden. De kortingspas is in Nederland en in België te gebruiken.

4.13 De Pashouder komt alleen in aanmerking voor voordeel en acties indien de Pashouder zich op juiste wijze heeft geregistreerd via colportage of via de website  www.enjoyy.nl.

4.14 De Enjoyy kortingspas is persoonlijk en niet overdraagbaar. Enjoyy is gerechtigd bepaalde rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen of uit te besteden aan derden, mits wordt voldaan aan de daaraan te stellen wettelijke randvoorwaarden. Enjoyy werkt samen met betrouwbare logistieke partners.

4.15 In het geval van verlies of diefstal kan de Pashouder een vervangende pas aanvragen door een e-mail te versturen.

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze dienstverlening kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Je kunt je klacht via een e-mail versturen of een brief sturen naar Enjoyy B.V., Petrus Loosjesstraat 3C 5013 BW, Tilburg.

Artikel 5. PERSOONSGEGEVENS
5.1 De persoonsgegevens van de Pashouder zijn opgenomen in ons bestand en zullen vertrouwelijk behandeld worden.

5.2 Het uitgebreide Privacy- Cookiebeleid statement, waarin onder meer het recht op inzage, en wijziging geregeld is, wordt gepubliceerd op de website. Communicatie over kortingen en aanbiedingen gebeurt altijd vanuit Enjoyy.

5.3 Telefoongesprekken met een Pashouder kunnen door Enjoyy worden opgenomen voor trainings- en beoordelingsdoeleinden. Zie voor meer informatie onze privacy- Cookiebeleid.

5.4 Op de Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet in goed overleg kunnen worden opgelost worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

OVER DE SHOP

Wij proberen bestellingen binnen de aangegeven levertijd te leveren. We houden je per e-mail op de hoogte van je bestelling.

Je ontvangt een e-mailbevestiging zodra wij je pakket verzenden. Je Track and Trace ontvang je daarna zo spoedig mogelijk.
Bekijk in je account de status van je bestelling.
Wachtende = Wij zijn bezig om je bestelling compleet te maken.
Voltooid = Wij hebben je bestelling meegegeven aan de bezorger.
Geannuleerd = Wij hebben je bestelling moeten annuleren, je ontvangt hier per e-mail bericht over.

Hoe snel kan ik mijn bestelling verwachten?
Wij proberen een bestelling altijd binnen de aangegeven periode te leveren. Is de levering meer dan één dag te laat en geen bericht ontvangen? neem dan contact met ons op via de e-mail.

Ik heb mijn bestelde product niet ontvangen
Wij verzenden producten vanuit verschillende locaties. Het kan dat producten uit één bestelling los van elkaar worden geleverd. Kijk goed in je e-mailbevestiging om welke producten het gaat. Wel een verzendbevestiging, maar niet het product ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Mijn bestelling is verzonden, maar ik heb deze nog niet ontvangen
Wij proberen je bestelling zo snel mogelijk te leveren. Helaas kan er wel eens iets mis gaan. Heb je de bestelling niet ontvangen binnen de aangegeven levertijd en je hebt geen bericht van ons ontvangen, neem dan contact op via de e-mail [email protected].

Dit is afhankelijk van je orderwaarde en het bestelde artikel.
Je ziet in je winkelmandje en bij je bestellingsoverzicht of je wel of geen verzendkosten betaald.

Wie bezorgt mijn bestelling?
Wij maken gebruik van verschillende bezorgingsdiensten.

Ik heb meerdere producten met verschillende levertijden bestelt, wanneer wordt dit bezorgd?
Je kunt dit zelf monitoren doormiddel van de berichtgeving die je per e-mail ontvangt.

Het bestelde product past niet door de brievenbus
Geen zorgen, de bezorgingsdienst belt bij je aan.

Kan ik een bestelling buiten Nederland of België laten bezorgen?
Nee, wij leveren alleen producten in Nederland en België.

Kan ik mijn bestelling op een ander adres laten bezorgen?
Ja dit kan tijdens het controleren van je bestelling of in je account.

Kan ik mijn bestelling laten bezorgen op een postadres?
Nee, wij bezorgen producten niet op postbusadres.

Mijn bestelling is niet zichtbaar na het ingeven van mijn Track & Trace code
Als je na het ingeven de volgende, of een soortgelijke, melding krijgt: ‘Er zijn geen zendingen aangetroffen’. Is mogelijk je Track & Trace Code nog niet door de bezorgdienst verwerkt. Probeer het de volgende dag nog eens.

De bestelling twee werkdagen na verzending nog steeds niet ontvangen en krjg je via de Track & Trace nog steeds deze melding? Neem dan contact met ons op.

Een track & Trace code, wat is dat?
Producten die niet digitaal worden geleverd worden meestal aangetekend verzonden. Je ontvangt naast je verzendbevestiging een e-mail met hierin een code en een link. Klik op de link en je wordt automatisch doorgestuurd naar de webpagina van de bezorgdienst. Geef hier de code in die je in de e-mail hebt ontvangen.

iDeal betalingen zijn mogelijk als je bankiert bij één van de volgende banken:

iDeal
ABN AMRO
ING
Rabobank
SNS Bank
Knab
Triodos Bank
ASN Bank
Van Lanschot
RegioBank
bunq

Creditcard
Betaal via je creditcard en wij zorgen voor een correcte afhandeling met je creditcardmaatschappij.

In sommige situaties vragen wij om je 3D-Secure verificatiecode in te geven.
Dit is een extra beveiliging voor je online betaling met je creditcard.

Wij accepteren de volgende maatschappijen:
MasterCard;
VISA Card.

Bankcontact Mister Cash
Via een Bankcontact of Mister Cash betaling reken je direct af in veilige betaalomgeving.

PayPal
Betalen via een veilige betaalomgeving doormiddel van PayPal is ook bij ons mogelijk.

Kan ik een factuur krijgen van mijn bestelling?
Ga naar je account en zoek de bestelling waar je een factuur van wilt hebben. Hier zie je de optie staan ‘Factuur printen’.

Als de bestelling de status ‘Voltooid’ heeft, dan kun je deze niet meer annuleren.
Je hebt ook een bevestigingsmail ontvangen.

Je kunt je bestelling dan binnen 14 dagen retourneren.
De termijn van 14 dagen geldt per artikel vanaf de dag van ontvangst. Worden producten op verschillende dagen geleverd
dan heb je op ieder product maximaal 14 dagen recht van retour.

Als je een bestelling hebt geannuleerd maar toch ontvangen, dan was je bestelling te ver in het verzendproces.
Gelukkig kun je binnen 14 dagen retourneren.

Een bestelling of een product kan om verschillende redenen zijn geannuleerd. Redenen zijn:
– Het product is helaas toch niet leverbaar;
– De adresgegevens zijn niet correct of onduidelijk.

Als wij een bestelling annuleren sturen wij altijd een e-mail met de reden.
Is je bestelling geannuleerd, dan vervalt de betalingsverplichting of het betaalde bedrag wordt teruggestort. De termijn van terugstorten is afhankelijk per betaalmethode.

Enjoyy heeft mijn bestelling geannuleerd. Krijg ik automatisch een nieuw product toegestuurd?
Als wij een bestelling annuleren wordt er niet automatisch een nieuw product gestuurd. Je zult zelf de bestelling opnieuw moeten doen. Dit kun je doen in je account onder ‘Bestellingen’. Zoek de betreffende bestelling en klikt op de knop ‘Bestelling opnieuw plaatsen’.

Ja, je kunt je bestelling annuleren in je account.
Ga in je account naar: ‘Bestellingen’ en zoek je bestelling. Klik op de knop ‘Bestelling annuleren’.

Heeft je bestelling de status ‘Voltooid’, dan kun je deze niet meer annuleren. Je kunt het artikel wel na ontvangt retourneren.

Artikel 1 Herroepingsrecht
1.1 U kunt een Koopovereenkomst met een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u hoeft niet te antwoorden.
1.2 De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde:
a) het product heeft ontvangen; of
b) als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
c) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
d) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 2 Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd
2.1 Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
2.2 Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
2.3 U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

Artikel 3 Uitoefening van het Herroepingsrecht door u en kosten daarvan
3.1 Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ons.
3.2 U stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) ons, binnen 14 dagen na de herroeping.
3.3 U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij u.
3.5 U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, behalve als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen of als wij deze kosten zelf dragen.

Artikel 4 Onze verplichtingen bij herroeping
4.1 Als u ons meldt dat u gebruik wilt maken van het Herroeppingsrecht, dan sturen wij u na deze melding direct een ontvangstbevestiging per e-mail.
4.2 Als u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, vergoeden wij binnen 14 dagen na uw gedane melding alle door u gedane betalingen inclusief eventuele leveringskosten. Als wij aanbieden om het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden.
4.3 Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.
4.4 Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 5 Uitsluiting Herroepingsrecht
Wij kunnen de volgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht als wij dit duidelijk op de productpagina vermelden:
a. Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.
b. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
c. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
d. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
e. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
f. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Koopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
g. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
h. Kranten, tijdschriften of magazines.

GARANTIE & REPARATIE

Om je te kunnen helpen is het van belang om te kijken welke situaties van toepassing is.

Ik heb het product meer dan 30 dagen geleden ontvangen
De fabrikant heeft vaak online oplossingen voor problemen.
In de handleiding of op de website kun je vaak een oplossing vinden.

Ik heb het product tot 30 dagen geleden ontvangen
Dan kun je het product gratis retour zenden en ontvang je na ontvangst van het retour gezonden product gratis
een nieuw product. Lees onder het kopje ‘Kapot product retourneren binnen 30 dagen’ hoe dit werkt.

Wat zijn de kosten van de reparatie
Indien je het product tot 30 dagen geleden hebt ontvangen, zijn er geen kosten.

Indien je het product meer dan 30 dagen geleden hebt ontvangen, kijken we naar het volgende.
Valt het product nog binnen de garantievoorwaarden en garantietermijn, dan wordt het product kosteloos gerepareerd en
indien nodig vervangen. We adviseren je om altijd contact op te nemen als een product kapot is gegaan na 30 dagen
na aankoop.

Krijg ik gedurende de reparatieperiode een vervangend product?
Nee, je krijgt geen vervangend product.

Staat je vraag er niet tussen of kom je er niet uit
Alles gelezen maar je vraag staat er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Mijn product is kapot gegaan binnen 30 dagen na aankoop en ik wil deze retourneren
Een kapot product binnen 30 dagen retourneren doe je via de onderstaande stappen:
1. Log in.
2. Klik op ‘Bestellingen’.
3. Zoek de bestelling en klik op ‘Bekijk details’.
4. Kies of je de gehele bestelling of alleen een product wilt retourneren en klik op
‘Retourneren of ruilen’.
5. Geef in waarom je het product wilt retourneren, en klik op ‘Bevestigen’.
6. Klik op ‘Facturen printen’ en print deze uit.
7. Doe een kopie van de factuur bij je retourzending.

Als je het product wilt vervangen door een nieuw product, moet je deze opnieuw bestellen.
Dit kun je doen in je account onder ‘Bestellingen’. Zoek de betreffende bestelling en klikt op
de knop ‘Bestelling opnieuw plaatsen’.

Mijn kapotte product is retourgezonden, wanneer kan ik mijn geld verwachten?
Uiterlijk binnen 21 dagen na ontvangst van de retourzending storten wij het bedrag terug.
Hebben we het pakket niet retour ontvangen storten we het bedrag niet terug.

Om een kapot product na 30 dagen na aankoop te retourneren adviseren we je om contact met ons op te nemen.
We zullen bekijken hoe we je kunnen helpen.

HOTELBON VOUCHER

Het boeken van uw overnachtingen gaat gemakkelijk en snel. Nederlandse- en buitenlandse hotels kunnen worden geboekt via de website.

Indien u niet de beschikking heeft over internet of telefonisch wilt boeken, dan kan dat via 0800-757 5750 (ma. t/m vr. 09.00 tot 17.00 uur). Een medewerker van Hotelbon boekt dan het door u gewenste hotel in overleg met u.

U kunt gratis overnachten met de Hotelbon omdat er een slim idee aan ten grondslag ligt. Elk hotel heeft namelijk te maken met lege kamers. Deze lege kamers zijn de hoteliers een doorn in het oog. Daarom kunt u met uw Hotelbon gratis gebruik maken van deze kamers. Het enige wat u hiervoor in ruil hoeft te doen is in het hotel te ontbijten en dineren. En laten we wel wezen: eten moet u toch, dus dat bedrag zou u sowieso kwijt zijn geweest. Bijkomend voordeel: u bespaart uzelf een zoektocht naar een goed restaurant.

Zo werkt de Hotelbon Voucher
Met de Hotelbon Voucher verblijft u gratis drie nachten met twee personen in een hotel. In ruil voor de gratis overnachtingen dient u in het hotel te ontbijten en dineren. Bij vertrek rekent u dus wel het eten af maar niet de hotelovernachtingen, daarvoor volstaat immers het inleveren van uw Hotelbon Voucher.

Als u gebruik wilt maken van faciliteiten zoals wellness, sauna, bruiningssalon, enz. dient u dit bij uw reservering met het hotel te overleggen en te vragen naar de daarvoor geldende prijzen.

De meeste hotels hebben hier geen bezwaar tegen, mits deze derde persoon op uw kamer overnacht. Informeer vooraf wel even naar de extra toeslag voor een extra bed op uw kamer.

In sommige hotels kunt u met één persoon gebruik maken van een Hotelbon Voucher. Houdt u er rekening mee dat u per nacht een toeslag moet betalen, maar u hoeft uiteraard maar voor één persoon ontbijt + diner te betalen.

Kinderen zijn in alle hotels van harte welkom! Vraag bij het reserveren wel even naar de voorwaarden. Afhankelijk van de leeftijd gelden er andere ontbijt- en dinerprijzen. Op de website staan ook enkele zeer kindvriendelijke hotels. Informeer wel altijd naar de extra kosten voor een extra bed op uw kamer.

Nee, één Hotelbon Voucher is uitsluitend geldig voor maximaal 3 aaneengesloten overnachtingen in één hotel naar keuze, tenzij anders vermeld bij het hotel. Als u 1 overnachting reserveert komen de 2 andere dagen te vervallen.

De Hotelbon is bedoeld voor gebruik door twee personen op een tweepersoonskamer. Maar bij veel hotels is het mogelijk om na overleg tijdens het reserveren een of meerdere extra bedden voor kinderen op een kamer te regelen. Dit hangt echter in alle gevallen af van de mogelijkheden van het hotel. Het gaat hierbij dan ook om uitzonderingen op de regel. Informeer vooraf wel even naar de extra toeslag voor een extra bed op uw kamer.

Ja, dat is de enige voorwaarde die aan de Hotelbon Voucher is gekoppeld. Doet u dit niet dan zal de hotelier het niet genuttigde ontbijt en diner wel in rekening brengen, immers u overnacht gratis.

Nee, de meeste hotels accepteren ook 1 of 2 nachten. Voor hotels in het buitenland geldt dat er soms 2 of 3 overnachtingen geboekt moeten worden, tenzij anders vermeld op de website.

Indien u een reservering moet annuleren kunt u dat doen via telefoonnummer 0800 – 757 5750 (gratis ma. t/m vr. 09:00 – 17:00). Een reservering is pas geannuleerd als u een annuleringsbevestiging op het e-mail adres hebt ontvangen waarmee ook de boeking is geplaatst. Ieder hotel heeft eigen annuleringsvoorwaarden. Indien u de reservering annuleert of indien u niet komt opdagen (no show) dan kan het hotel annuleringskosten in rekening brengen conform de annuleringsvoorwaarden van dat hotel.

De meeste hotels werken met de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Let op sommige hotels kunnen hierop afwijken.

De Uniforme Voorwaarden Horeca zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals hotels en restaurants, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten.

Voor het annuleren* van een hotelkamerreservering betekent dit:

• Tot 1 maand voor de aankomstdatum gratis annuleren
• Tot 14 dagen voor de aankomstdatum betaalt u 15% van het boekingsbedrag
• Tot 7 dagen voor de aankomstdatum betaalt u 35% van het boekingsbedrag
• Tot 3 dagen voor de aankomstdatum betaalt u 60% van het boekingsbedrag
• Tot 24 uur voor de aankomstdatum betaalt u 85% van het boekingsbedrag

Bij een annulering minder dan 24 uur voor de aankomstdatum dient u 100% te betalen van het boekingsbedrag.

Voor annuleringen in een Fletcher hotel gelden de volgende voorwaarden:

• Tot 7 dagen voor aankomst gratis annuleren
• Bij no show of annuleringen binnen 7 dagen voor de aankomstdatum betaalt u het gehele reserveringsbedrag exclusief tax and handling fee.

Hotelbon rekent geen reserveringskosten voor een boeking.

De hotels waarbij u met uw Hotelbon Voucher terecht kunt, vindt u naast Nederland in nog 17 andere landen waaronder: Andorra, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Kanaal Eilanden, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Schotland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Wales en Zwitserland.

De Hotelbon Voucher kunt u kopen via onze website.

Dit is per hotel verschillend; u kunt het zo goedkoop en prijzig maken als u zelf wilt. In een gezellig familiehotel betaalt u natuurlijk een stuk minder dan wanneer u naar een luxe 4- sterrenhotel gaat. De ontbijt- en dinerprijzen staan per hotel op de website vermeld. U weet van tevoren precies wat u kwijt bent.