Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Enjoyy B.V. en Enjoyy B.V.B.A. is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Enjoyy B.V. en Enjoyy B.V.B.A. vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website en alle in deze website gebruikte broncode berusten bij Enjoyy en/of haar licentiegevers. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Enjoyy.

De informatie op enjoyy.nl en enjoyy.be is met zorg samengesteld. Toch kan het gebeuren dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Enjoyy spant zich te allen tijde in om alle betrokkenen te informeren over gebruik van hun (beeld-)werk, citaten, etc. Enjoyy sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de website. Enjoyy-kortingen die op de site worden genoemd zijn geldig tijdens de vermelde looptijd en op=op.

Het commentaar en andere user-generated content op enjoyy.nl en enjoyy.be geeft niet de mening van Enjoyy weer. Enjoyy kan uitingen of ongepaste opmerkingen verwijderen.

Enjoyy behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.