Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de Enjoyy kortingspas en alle overeenkomsten van Enjoyy, die door Enjoyy B.V. en Enjoyy B.V.B.A. worden uitgegeven. Enjoyy brengt de Enjoyy kortingspas op de markt. Pashouders van de Enjoyy kortingspas melden zich bij Enjoyy aan en betalen een jaarlijkse pasbijdrage en/of maken gebruik van de service van Enjoyy. Door gebruik te maken van de service van Enjoyy ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat, kun je geen gebruik maken van de service.

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis: Enjoyy: de besloten vennootschap, handelend onder de naam Enjoyy; gevestigd en kantoorhoudend te Tilburg aan Petrus Loosjesstraat 3C, 5013 BW en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64544699.

INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities
1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN: deze algemene voorwaarden van Enjoyy B.V. en Enjoyy B.V.B.A.

1.2 ACCEPTANT: bedrijf en/of instelling die de pas accepteert als kortingspas

1.3 ENJOYY B.V.: Enjoyy is gevestigd in Nederland en in België.

1.4 KORTINGSPAS: de door Enjoyy aan de Pashouder uitgegeven kortingspas, voorzien van het logo van Enjoyy.

1.5 ENJOYY-PASBIJDRAGE: de jaarlijkse vergoeding die verschuldigd is voor de Enjoyy kortingspas

1.6 DOCUMENTATIE: de productinformatie, prijzen en voorwaarden die door Enjoyy als aanbieder specifiek aan de Pashouder mondeling dan wel schriftelijk zijn verstrekt en die betrekking hebben op de Enjoyy kortingspas en het gebruik daarvan.

1.7 PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN ENJOYY: de door Enjoyy te exploiteren producten en diensten; hieronder vallen onder meer de productie en uitgifte van de kortingspassen en alle overige aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.8 OVEREENKOMST (contract): elke wederzijdse acceptatie die schriftelijk, per e-mail, of telefonisch is aangegaan bevestigt levering van één of meer producten of diensten van Enjoyy.

1.9 HERROEPINGSRECHT: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

1.10 AANVANG VAN DE OVEREENKOMST: een overeenkomst komt tot stand op de dag dat het contractformulier ingevuld is door de consument. Het staat Enjoyy vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden en moeten schriftelijk vanuit Enjoyy worden bevestigd.

1.11  TOEPASSELIJKHEID: voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen beide partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Enjoyy. Algemene voorwaarden van Pashouder c.q. derden zijn voor Enjoyy niet bindend en niet van toepassing.

1.12 PASHOUDER: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Enjoyy wordt gesloten. De houder (m/v) van een Pas.

1.13 PRIVACY-COOKIEBELEID: zie hiervoor ons Privacy- Cookiebeleid op onze website.

1.14 WEBSITE: De website van Enjoyy, bereikbaar via www.enjoyy.nl. en www.enjoyy.be. Eventuele prijs-, uitvoeringswijzigingen en fouten in de verstrekte informatie voorbehouden.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Enjoyy en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Enjoyy en Pashouder of te wel Consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden van de kortingspas aan de consument gegeven. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de overeenkomst (bestelbon) inclusief de Algemene voorwaarden langs de elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.

De hierboven genoemde overeenkomst heeft betrekking op de aankoop van de Enjoyy kortingspas, normaal gesproken voor de vastgestelde prijs van €39,95. (zegge negenendertig euro en vijfennegentig eurocent). Enjoyy kan de kortingspas online voor een andere prijs aanbieden.

SPECIALE BEPALINGEN VOOR DE ENJOYY KORTINGSPAS

Artikel 2. betaling, ingang, duur, beëindiging van de overeenkomst en overige
2.1 BETALING EN ACCEPTATIE DOOR ENJOYY
Bij het aanvragen van een Enjoyy kortingspas machtigt de aanvrager Enjoyy jaarlijks de Enjoyy-pasbijdrage automatisch af te schrijven van de door de Pashouder opgegeven rekening. Mocht het voorkomen dat het saldo op de opgegeven rekening niet voldoende saldo heeft om het bedrag af te schrijven dan zal een aantal dagen later opnieuw worden geprobeerd het bedrag te incasseren. Bij de derde keer ontvangt de Pashouder een e-mailbetaling en/of acceptgiro met het verzoek het bedrag over te maken.

2.2. BETALINGSVOORWAARDEN
De betalingsverplichting van Pashouder gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van de Enjoyy. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is inclusief BTW en exclusief eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Pashouder is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht. Enjoyy incasseert per betalingstermijn de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Indien Pashouder niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Pashouder medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Pashouder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien Pashouder van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Pashouder de bezwaren binnen twee weken, na de datum op de rekening, aan Enjoyy kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Enjoyy een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Betaling van de verschuldigde kosten zal plaats vinden door middel van een acceptgiro. Pashouder is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Pashouder niet aan de Enjoyy is voldaan. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Pashouder niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt de Enjoyy administratieve kosten in rekening die gelijk zijn aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Pashouder in verzuim is tot aan het moment van incassering. Dit is exclusief eventuele bijkomende incassokosten.

2.3 PRIJZEN
Alle, naar de consument toe gecommuniceerde prijzen, zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Enjoyy heeft het recht de tarieven te wijzigen. Pashouder is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

2.4 DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
Enjoyy hanteert een leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder om in aanmerking te komen voor een kortingspas. Personen die op de dag van aanvragen minderjarig zijn, kunnen geen kortingspas aanvragen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van één jaar, tenzij er een gegronde aanleiding bestaat om de overeenkomst eerder te beëindigen. Enjoyy kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Pashouder aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Enjoyy niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Enjoyy heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

HERROEPINGSRECHT (binnen de bedenktijd van 14 dagen)
De consument heeft het recht om aan Enjoyy schriftelijk mee te delen dat je afziet van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van de contract (overeenkomst). Je hebt het recht om zonder bijkomende administratieve kosten de aankoop te herroepen. Ben je in het bezit van het product, dan ben je verplicht dit te bewaren en er op gepaste wijze voor te zorgen het product aan ons in originele staat terug te sturen.

Wij adviseren om een opzegging en het retourneren van het product altijd aangetekend te verzenden. Je kunt dit versturen naar:
Enjoyy B.V.
Postbus 2230
5001 CE Tilburg
Nederland

Enjoyy B.V.B.A
Quellinstraat 8
Postbus 111, 2018 Antwerpen

OPZEGGING (voor het nieuwe jaar)
Wanneer je via colportage de kortingspas hebt aangeschaft, wordt er een lidmaatschap voor een periode van één jaar afgesloten. Wens je geen verlenging dan dien je drie maanden voor het einde van de contractdatum je lidmaatschap schriftelijk per post opgezegd te hebben. Het is niet mogelijk om telefonisch op te zeggen. Indien niet drie maanden voor het einde van de contractdatum is opgezegd loopt het lidmaatschap telkens voor één jaar door.

Heb je de annulering verzonden per post, en is deze door ons ontvangen, dan wordt je abonnement stopgezet zodat er geen verlenging meer volgt. Je ontvangt een bevestiging van je annulering per e-mail. Mocht je deze niet ontvangen hebben, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Wil je opzeggen via de post dan raden wij aan om dit altijd aangetekend te verzenden naar het onderstaande adres:
Enjoyy B.V.
Postbus 2230
5001 CE Tilburg
Nederland

Enjoyy B.V.B.A
Quellinstraat 8
Postbus 111, 2018 Antwerpen

2.5 RESTITUTIE VAN DE KAARTBIJDRAGE
Indien de Pashouder recht meent te hebben op restitutie van de kortingspas dient de Pashouder hiervoor een e-mail met reden voor restitutie te mailen naar  [email protected].  Indien u in België woont kunt u mailen naar [email protected]. Enjoyy zal de Pashouder informeren of het verzoek om restitutie wel of niet gehonoreerd wordt.

2.6 VERLENGEN ENJOYY KORTINGSPAS
De Enjoyy kortingspas zal automatisch jaarlijks verlengd worden tot wederopzegging.

2.7 LEVERING EN LEVERTIJD
Levering van de kortingspas geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst. In geval van overmacht aan de zijde van Enjoyy zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. Bij aanvraag van een kortingspas dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van 10 tot 15 werkdagen, vanaf het moment van definitieve betaling. Bij een bestelling via internet is de doorlooptijd 10 werkdagen. Bij inschrijving via colportage wordt de kortingspas inclusief welkomstcadeau meteen meegegeven aan de consument.

2.8. OVERMACHT
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Indien Enjoyy de verplichtingen uit de overeenkomst niet, of niet tijdig kan nakomen door overmacht, kan de overeenkomst door Pashouder niet automatisch worden ontbonden.

2.9 ACCEPTATIE
Het staat Enjoyy vrij om, zonder opgaaf van redenen, te weigeren om met een aanvrager een overeenkomst aan te gaan, of een reeds bestaande overeenkomst te verlengen.

2.10 INFORMATIEVERSTREKKING
De kortingspas is bedoeld om de Pashouder voordeel te bieden. Krachtens de Overeenkomst tussen Enjoyy en de Pashouder geeft de Pashouder toestemming aan Enjoyy om de Pashouder per mail speciaal geselecteerde aanbiedingen te doen, zowel per post als digitaal. Wanneer de Pashouder geen gerichte Enjoyy-aanbiedingen wenst te ontvangen, kan de Pashouder dat aangeven door zich af te melden op de nieuwsbrief.

Artikel 3. PASBIJDRAGE EN OVERIGE
De Pashouder is jaarlijks de pasbijdrage verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De pasbijdrage bedraagt €39,95 incl. btw op jaarbasis en geldt tot wederopzegging. Hierbij is de verzending van de pas inbegrepen.

Bij het aanvragen van de kortingspas via de website kost de pas €49,95 incl. btw en incl. verzending per jaar en geldt tot wederopzegging. Je sluit een jaar abonnement af en kun je het hele jaar door profiteren van alle voordelen. Bij beëindiging van de overeenkomst gedurende het 1e  jaar vindt geen restitutie plaats. U kunt hiervoor ook de algemene voorwaarden lezen van de overeenkomst.

Je kunt de kortingspas via onze website bestellen. Indien je de kortingspas aanschaft via onze vertegenwoordigers profiteer je van 20% korting. Je krijgt altijd een leuk welkomstcadeau als je lid wordt.

3.1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Aan alle materialen op enjoyy.nl en enjoyy.be, zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo’s zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden. Met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Enjoyy alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de genoemde materialen te verveelvoudigen of openbaar te maken. Pashouder vrijwaart Enjoyy voor de gevolgen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, ontstaan door het gebruik, in strijd met deze nadere voorwaarden of de Algemene voorwaarden.

Het eigendom van de kortingspas, vervaardigd door Enjoyy, gaat niet over naar de Pashouder. Enjoyy heeft het recht de door haar vervaardigde materialen of geleverde producten terug te vorderen indien de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet nakomt.

3.2. AANSPRAKELIJKHEID
Enjoyy is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Enjoyy weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Enjoyy kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Enjoyy of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Enjoyy. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Enjoyy slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Enjoyy voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade. Pashouder vrijwaart Enjoyy voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Pashouder geleverde producten en diensten van Enjoyy. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Enjoyy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Enjoyy is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Pashouder is aansprakelijk voor alle schade die Enjoyy mocht lijden ten gevolge van een aan Pashouder toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van Pashouder dient Pashouder direct schriftelijk mede te delen aan Enjoyy. Als Pashouder dit niet doet, is Pashouder aansprakelijk voor eventuele schade die Enjoyy als gevolg daarvan lijdt. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

3.3. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN
Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Enjoyy.

3.4. BUITENGEBRUIKSTELLING
Enjoyy heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Pashouder ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Enjoyy niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene voorwaarden. Enjoyy zal Pashouder hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van Enjoyy kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

3.5RECLAMERING
Pashouder dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens de Enjoyy vervalt. Reclamering ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Enjoyy. Indien reclamering gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclamering schort de verplichtingen van Pashouder niet op.

3.6. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
Enjoyy behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging in de Algemene voorwaarden. Indien Pashouder een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze voor de ingangsdatum van de wijziging is.

3.7. GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Enjoyy en Pashouder in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4. BEPALINGEN VOOR ALLE PASHOUDERS
Algemene verplichtingen en vrijwaringen Enjoyy
4.1. Enjoyy informeert de Pashouder, onder meer door middel van de website, bij welke Acceptanten de Pas wordt geaccepteerd als kortingspas. Enjoyy spant zich in om deze informatie regelmatig te actualiseren. Tussentijdse wijzigingen in het aanbod van deelnemende Acceptanten en de door hen aangeboden kortingsregelingen zijn mogelijk.

4.2 De Pashouder moet voor de aankoop zelf om een de korting vragen bij de Acceptant. De Acceptant bepaalt of en onder welke voorwaarden het door de Acceptant gepubliceerde voordeel wordt verleend. Enjoyy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien het voordeel niet wordt verleend.

4.3 Ondanks het feit dat Enjoyy zich inspant om de juiste en meest actuele kortingsregelingen aan de Pashouders te communiceren, is het mogelijk dat een kortingsregeling niet of onjuist vermeld wordt door Enjoyy. Enjoyy is in dat geval niet gehouden om achteraf compensatie te verlenen of anderszins schade aan Pashouders te vergoeden voor niet of onjuist verleende korting. Enjoyy is geen partij bij de transactie tussen de Pashouder en de Acceptant. Enjoyy is evenmin gehouden om te bemiddelen tussen de Pashouder en de Acceptant ter zake van geschillen over de korting dan wel de hoogte daarvan.

4.4 Voor iedere actie die door Enjoyy wordt gecommuniceerd geldt zolang de voorraad strekt. Indien er meer bestellingen zijn dan het aanbod, geldt wie het eerst van de aanvragen is. Indien het aantal bestellingen groter is dan de beschikbare mogelijkheden is er geen recht op welke vergoeding of compensatie dan ook.

4.5 Bij de Pas hoort een website, waarin de Pashouder wordt geïnformeerd over informatie en aanbiedingen die passen binnen het Enjoyy concept. Kijk op www.enjoyy.nl en in België op www.enjoyy.be voor het kortingsoverzicht. Let op; de korting geldt alleen voor de Pashouders. We zijn voortdurend bezig om hier nóg meer aanbod aan toe te voegen. Bezoek daarom regelmatig onze websites voor het actuele aanbod

4.6 Enjoyy is niet aansprakelijk voor storingen van de website www.enjoyy.nl en van www.enjoyy.be.

4.7 Over de uitslagen van winacties kan niet over gecorrespondeerd worden. Enjoyy houdt te allen tijde het recht om eenzijdig zonder kennisgeving actievoorwaarden te wijzigen, aan te passen en/of te annuleren. Bij constatering van oneigenlijk gebruik/deelname (fraude) kan Enjoyy de inschrijving van een deelnemer en diens recht op de uitgeloofde prijs ongeldig verklaren. Enjoyy is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade voortvloeiende uit acties, aanbiedingen of activiteiten.

4.8 Enjoyy is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, ongeacht de rechtsgrond waarop de schadevordering is gebaseerd, in verband met producten of diensten die de Pashouder met de Enjoyy kortingspas heeft aangekocht. Voor klachten over de aangekochte producten en diensten kan de Pashouder uitsluitend terecht bij de Acceptant/kortinggevers.

4.9 De Pashouder dient de pas zorgvuldig te bewaren en is verantwoordelijk voor elk gebruik ervan.

4.10 De Pashouder dient adreswijzigingen en iedere andere wijziging die relevant is voor de uitvoering van de Overeenkomst (zoals pasverzending) zelf zo spoedig mogelijk via e-mail door te geven aan Enjoyy.

4.11 De Pashouder dient een Nederlands en/ of een Belgische postadres te hebben . De Enjoyy kortingspas word niet naar adressen buiten Nederland en België verzonden.

4.12 De Enjoyy kortingspas mag niet gebruikt worden voor onwettige doeleinden. De kortingspas is in Nederland en in België te gebruiken.

4.13 De Pashouder komt alleen in aanmerking voor voordeel en acties indien de Pashouder zich op juiste wijze heeft geregistreerd via colportage of via de website.

4.14 De Enjoyy kortingspas is persoonlijk en niet overdraagbaar. Enjoyy is gerechtigd bepaalde rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen of uit te besteden aan derden, mits wordt voldaan aan de daaraan te stellen wettelijke randvoorwaarden. Enjoyy werkt samen met betrouwbare logistieke partners.

4.15 In het geval van verlies of diefstal kan de Pashouder een vervangende pas aanvragen door een e-mail te versturen.

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze dienstverlening kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Je kunt je klacht via een e-mail versturen naar [email protected]. Bent u woonachtig in België? Dan kunt u een mail sturen naar [email protected]

Artikel 5. PERSOONSGEGEVENS
5.1 De persoonsgegevens van de Pashouder zijn opgenomen in ons bestand en zullen vertrouwelijk behandeld worden.

5.2 Het uitgebreide Privacy- Cookiebeleid statement, waarin onder meer het recht op inzage, en wijziging geregeld is, wordt gepubliceerd op de website. Communicatie over kortingen en aanbiedingen gebeurt altijd vanuit Enjoyy.

5.3 Telefoongesprekken met een Pashouder kunnen door Enjoyy worden opgenomen voor trainings- en beoordelingsdoeleinden. Zie voor meer informatie onze privacy- Cookiebeleid.

5.4 Op de Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet in goed overleg kunnen worden opgelost worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.